Ryczałt ewidencjonowany

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie podatku od przychodów ewidencjonowanych z wykorzystaniem renomowanych systemów i programów.
 • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • możliwość reprezentowania przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • doradztwo w zakresie opracowywania strategii finansowych
 • sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych i rocznych)
 • sporządzanie i przekazanie do urzędu plików JPK
 • świadczenie pomocy w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych
Nasze Biuro prowadzi księgowość firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości, takich jak ryczałt ewidencjonowany. Poniżej podajemy podstawowe informacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Co to jest podatek w formie ryczałtu?

Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku. Jest to jedna form opodatkowania działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Przy obliczaniu wysokości podatku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów.

Ryczał jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, które nie są opodatkowane ryczałtem płacą podatek na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Podatnicy płacący podatek dochodowy na zasadach ogólnych prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów i uwzględniają kosztów uzyskania przychodów.

Podatnicy podatku VAT a ryczałt

Wysokość osiągniętego przychodu oblicza się po odliczeniu podatku VAT; dla podatnika VAT przychód w ryczałcie jest kwotą netto.

Kto podlega zryczałtowanemu podatkowi?

Zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osiągniętych przychodów (dochodów) podlegają osoby fizyczne:

 1. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 2. osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również z dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą
 3. będące osobami duchownymi;
 4. osiągające przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z pewnymi zastrzeżeniami

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym reguluje również opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów przedsiębiorstwa w spadku. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia opodatkowania podatkiem od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczą one opodatkowania ryczałtem w okresie od 1 stycznia 2022 r. do końca roku.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność

ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym.

Przy określaniu przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, jeżeli wynajmujący lub wydzierżawiający przeniósł na rzecz osoby trzeciej wierzytelności z tytułu opłat wynikających z takich umów, a umowy te między stronami nie wygasają, to opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego w dniu zapłaty

Forma opodatkowania – w jakiej formie można płacić zryczałtowany podatek dochodowy?

Podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych można płacić w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 2. karty podatkowej.

Warto pamiętać, że przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym.

Ryczałt ewidencjonowany – limity i ograniczenia

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – limity przychodów

Skorzystać w 2002 roku z ryczałtu mogą osoby fizyczne, które spełniają pewne warunki dotyczące przychodów osiągniętych w 2021 roku. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli

 1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
 2. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
 3. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro;
 4. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Przedsiębiorstwo w spadku opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli w tym samym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacał zmarły przedsiębiorca.

Limity dotyczą przychodów za poprzedni rok. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 1. odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia powyższej podane warunki, tzn. w roku poprzedzającym rok podatkowy:
 2. uzyskał przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
 3. uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki,a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro, albo
 4. z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy uzyskał z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, a z działalności wykonywanej w formie spółki – gdy uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro; w tych przypadkach opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie

działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę. 2. Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:

 1. całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności;
 2. zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika;
 3. powstanie przedsiębiorstwa w spadku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – wykluczenia

Wybrane grupy podatników nie mogą skorzystać z ryczałtu. Ryczałt w 2022 roku (opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
 4. prowadzenia aptek,
 5. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 7. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie
 8. odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 9. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
 10. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 11. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 12. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym?

Podatnik może wybrać ryczałt ewidencjonowany. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych dotyczy okresu od stycznia do grudnia grudnia danego roku. Również podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w takcie roku może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik może zmienić formę opodatkowania na ryczałt począwszy od kolejnego roku.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku – według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu

roku podatkowego.

Podatnik może złożyć oświadczenie, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym (zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu.

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie j.w. złoży oświadczenie na piśmie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania

dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie podatku liniowego (zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym) w terminie j.w. Oświadczenia podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (CEIDG). Oświadczenie, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Ryczałt 2022 – jak skorzystać z ryczałtu

Ryczałt 2022: można skorzystać w 2022 roku ze szczególnych zasad wyboru ryczałtu; można zrezygnować z ryczałtu z mocą wsteczną za cały rok 2022 i przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Jest to możliwe jeśli zawiadomimy o swej decyzji urząd skarbowy w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia 2023 roku. Można także zrezygnować z opodatkowania ryczałtem wyłącznie za okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku,. składając oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu do swojego urzędu skarbowego, w terminie do 22 sierpnia 2022 roku.

Ryczałt 2022 – podatek dochodowy

Wysokość stawek ryczałtu – stawku ryczałtu w 2022 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;

2) 15% przychodów ze świadczenia usług: a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0), b) pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0), c) pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1), c) magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0), d) licencyjnych związanych z: – nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0), – nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0), – nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0), – nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0), – nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0),

– nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0), e) związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),

f) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

g) przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),

h) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,

i) związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3), l) prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, m) firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, j) reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73), q) fotograficznych (PKWiU 74.2), k) tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, l) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78), m) przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79), n) detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem, o) obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na

utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30), p) w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym

niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), r) kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), s) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

3) 14% przychodów ze świadczenia usług: a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

4) 12% przychodów ze świadczenia usług: a) związanych z wydawaniem: – pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, – pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), – pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 8.29.2), – oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

5) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

6) 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów najmu, podnajmu, itp. przy czym przychód dla każdego z małżonków , c) świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),

d) świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),

e) wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72), f) wynajmu i dzierżawy: – samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), – pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), – środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),

– pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), – kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), – motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), – własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),

g) świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87);

7) 8,5%: a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8, b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0), c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91), e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów

(wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego, f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy, h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;

8) 5,5%: a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

9) 3,0% przychodów: a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0), d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów, e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5–10 i 19–22 ustawy o podatku dochodowym, f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: – środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, – składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł, – składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa

w spadku;

10) 2% przychodów – dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów przetworzonych przez podatnika

Odliczenia od przychodu – składki ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna – 2022 rok

Podatnik rozliczający się w formie ryczałtu może odliczyć od przychodu składki na ubezpieczenia społeczne (wypadkowe, emerytalne, rentowe i chorobowe). W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwe jest także odliczenie składki zdrowotnej (ZUS na ubezpieczenia zdrowotne). W świetle przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 przychody mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym. Podatnik może dokonywać rozliczenia podatku płacąc zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie, może też płacić ryczałt kwartalnie.

Ewidencja przychodów – prowadzenie ewidencji

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić ewidencje przychodów. posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy.

Masz pytania?
Zadzwoń!

(+48) 12 260 42 30

Darmowa wycena

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie. Jeżeli chcesz otrzymać darmową wycenę, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.