pełna księgowość oferta

Pełna Księgowość

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie wszystkich rodzajów księgowości:

 • ksiąg handlowych
 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji dla podatników

Ponadto sporządzamy dla naszych klientów m.in. raporty kasowe, sprawozdania roczne, bilans i rachunek wyników oraz deklaracje do Urzędu Skarbowego.

Księgi Handlowe

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie planu kont
 • dekretowanie zdarzeń gospodarczych
 • kontrola rozrachunków
 • potwierdzanie sald należności
 • sporządzanie raportów kasowych
 • ewidencja środków trwałych
 • rejestry VAT
 • sporządzanie miesięcznych, ustalonych z Klientem raportów
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz ich dostarczenie do Urzędu Skarbowego

Szukasz firmy, której powierzysz prowadzenie księgowości swojego przedsiębiorstwa? A może rozważasz przejście z uproszczonej na pełną księgowość? Świetnie się składa! W TAXA oferujemy prowadzenie pełnej księgowości. Od lat zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem podatkowym.

Przejście na pełną księgowość z dlaczego warto?

Mimo iż metoda rozliczania przychodów jest zależna od rodzaju wykonywanej działalności, warto pomyśleć o wdrożeniu pełnej księgowości. I choć opcja ta wiąże się z większymi kosztami od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy pełnej ewidencji przychodów i rozchodów. Jest tak, ponieważ księgowość pełna pozwala:

 • Zachować pełną kontrolę nad finansami firmy;
 • Zidentyfikować źródła ograniczonej płynności;
 • Wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych (tzw. cash flow);
 • Stworzyć wskaźniki, które pomogą w podejmowaniu ważnych decyzji;

Przy pomocy skrupulatnego ewidencjonowania przedsiębiorca zyskuje także możliwość monitorowania na bieżąco wszystkich zmian, jakie zachodzą w firmie. W księgach rachunkowych znajdzie się bowiem wszystkie, najważniejsze informacje o finansach firmy.

Z drugiej jednak strony rozwiązanie to wymaga doskonałej znajomości prawa oraz obowiązujących przepisów. Tym jednak zajmą się dla Ciebie specjaliści z TAXA!

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to określenie, które odnosi się do dokumentowania zdarzeń gospodarczych. W odróżnieniu od księgowości uproszczonej, czyli form opodatkowania takich jak podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja przychodów – pełna rachunkowość wymaga prowadzenia dodatkowych rejestrów i ewidencji.

Poza dokumentami znanymi z uproszczonej księgowości lista dokumentów, jakie należy dostarczyć obejmuje także księgę główną, księgi pomocnicze, rozliczenia z kontrahentami, księgi rachunkowe, zestawienia obrotów, wykaz składników aktywów i pasywów sprawozdania finansowe oraz wiele innych. Przejście na pełną księgowość wymaga także bardzo dobrej znajomości prawa handlowego, podatkowego i wielu innych dziedzin. Nic więc dziwnego, że osoby decydujące się na pełną księgowość muszą korzystać z pomocy księgowych.

Prowadzenie pełnej księgowości dla firm i jednoosobowych działalności

Zgodnie z obowiązującym prawem i Ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości należy m.in. do:

 • Spółek handlowych;
 • Spółek cywilnych;
 • Osób fizycznych oraz spółek partnerskich;
 • Spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek cywilnych osób fizycznych;
 • Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Spółek akcyjnych;
 • Spółek partnerskich;
 • Spółek komandytowych;
 • Osób fizycznych oraz spółek przez nie założonych;
 • Jednostek organizacyjnych, które działają na podstawie Prawa bankowego.
 • Jednostek administracyjno-terytorialnych – np. gmin, powiatów, województw;
 • Jednostek budżetowych – należących do państwa, gminnych, powiatu itd.;
 • Zakładów budżetowych – gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
 • Przedsiębiorców zagranicznych, którzy dokonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej operacji gospodarczych;
 • Jednostek, które otrzymały dotacje lub inne środki z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, czy innych funduszów.

Co więcej, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości pełna księgowość dotyczy tych podmiotów bez względu na wielkość przychodów. W praktyce więc oznacza to, że podmioty te muszą prowadzić księgi rachunkowe.

Ponadto pełna księgowość staje się obowiązkiem także dla osób dziedziczących przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw – pod warunkiem że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok wyniósł co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro w walucie polskiej.

Zgodnie z ustawą w 2023 roku ze względu na średni kurs euro, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, kwota ta nie powinna przekroczyć 9 654 400 PLN. Dotyczy to również przedsiębiorstw w spadku, które są oparte na zarządzie sukcesyjnym osoby fizycznej, jeżeli na dzień przed otworzeniem spadku prowadzono księgi rachunkowe.

Podmioty niewymienione powyżej mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Mowa tu o mikro- i małych przedsiębiorstwach. Oczywiście pod warunkiem że ich limit przychodów nie przekroczy granicy 2 mln euro. W przeciwnym razie ciąży na nich obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dużą i małą księgowość znajdziesz w ofercie TAXA!

Pełna rachunkowość z biuro rachunkowe TAXA – zakres naszych usług 

Nie ważne, czy interesuje Cię ryczałt ewidencjonowany, a może wyłącznie pomoc przy prowadzeniu ksiąg handlowych – nasi w pełni wykwalifikowani księgowi udzielą Ci pomocy w każdej sprawie! W ramach świadczonych przez nas usług:
 • Opracowujemy zakładowy plan kont;
 • Wdrażamy pełną rachunkowość;
 • Ewidencjonujemy wszystkie zdarzenia gospodarcze, które dotyczą prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Uzgadniamy salda zobowiązań i należności;
 • Nadzorujemy transakcje z kontrahentami, pracownikami, ZUS itd.
 • Pomagamy klientom w trakcie kontroli Urzędu Skarbowego i innych organów;
 • Sporządzamy klientom deklaracje, rozliczenia (VAT, CIT, PIT itd.), bilanse zysków i strat oraz wiele innych dokumentów;
 • Prowadzimy ewidencję dokumentów w księgach rachunkowych oraz rejestrach podatkowych;
 • Potwierdzanie sald;
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto zajmujemy się przygotowywaniem sprawozdań finansowych, świadczymy usługi kadrowo-płacowepośrednictwo finansowe  i wiele innych! Skontaktuj się z naszym zespołem i dołącz do grona naszych klientów, którzy nam zaufali!

Masz pytania?
Zadzwoń!

(+48) 12 260 42 30

Darmowa wycena

Nasze usługi wyceniamy indywidualnie. Jeżeli chcesz otrzymać darmową wycenę, wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.